Tisková zpráva společnosti Battery Unite s.r.o.

Společnost Battery Unite s.r.o. oznamuje......

Tisková zpráva Battery Unite s.r.o.
Společnost Battery Unite s.r.o. (dále BU) oznamuje, že jako hlavní finanční parter a akcionář
společnosti Magna Energy Storage a.s. (dále MES) úspěšně dokončila financování 1. fáze výstavby
továrny na velkokapacitní výrobu akumulátorů HE3DA. Společnost BU, jakožto správce majetku,
sdružila celkové prostředky především tuzemských investorů ve výši cca 1,4 mld. Kč a za tyto
prostředky zakoupila do své správy upsané investorské akcie společnosti MES.

Společnosti MES toto financování umožnilo v minulých dvou letech realizovat kompletní výstavbu
výrobní haly. V současné době se dokončuje kompletace výrobních linek a spuštění velkokapacitní
výroby. Zkušební výroba a odlaďování jednotlivých výrobních kroků však již úspěšně probíhá od
konce roku 2019 na malé prototypové lince.

Vzhledem k avizovaným požadavkům na produkci společnosti MES od jejích odběratelů, je potřeba
přistoupit k rapidnímu navyšování produkce továrny. Společnost MES proto plánuje v průběhu let 2023 až 2025 navýšení výrobních kapacit na 1,2 GWh a dále pak v dalších letech postupně na 15 resp. 30 GWh výrobních kapacit ročně.

Společnost BU se rozhodla i nadále pokračovat ve finanční podpoře projektu MES a proto založila
fond Clean Future Dividend Fund (dále CFDF) umístěný v holandské jurisdikci. Tento fond bude
primárně financovat navyšování výrobních kapacit společnosti MES a případně dalších návazných
projektů v oblasti akumulace energie, obnovitelných zdrojů a rozvoje nanotechnologií. Objem
prostředků, které fond plánuje zajistit, se pohybuje na úrovni 1-2 mld. EUR.

Společnost BU si i nadále zachovává úzké vazby s financováním projektu, protože se stala smluvním
partnerem fondu CFDF na úrovni Portfolio manažera a bude se přímo podílet na výběru vhodného
aktiva při směřování fondu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se budování tohoto jedinečného projektu účastní a
samozřejmě také našim investorům, bez jejichž odvahy a vizionářského pohledu by nebylo možné
dosáhnout takovéhoto úspěchu.

Za společnost
Battery Unite s.r.o.

Jaroslav Kučera
CEO a prezident společnosti